Site Language:

Ελληνικά English Francaise

Italian Spanish Slovenian

Zero Waste Project:

PREDSTAVITEV

ZeroWaste Map

Projekt »Low Cost – Zero Waste Municipality« z okrajšavo »ZERO WASTE« je eden od 50 odobrenih projektov v prvem pozivu programa MED 2007-2013. Lezi v Axe 2 »Varovanje okolja in promocija vzdrzljivega teritorialnega razvoja«, cilj 2.1 »Varovanje in povecanje naravnih virov in dedišcine«.

Partnerstvo projekta sestoji iz 7 partnerjev - Efxini Poli, Local Authorities' Network for Social, Cultural, Tourist, Environmental and Agricultural Development (Vodilni partner) GREECE, Ecological Recycling Society GRCIJA, Aristotle University of Thessaloniki, Laboratory for Heat Transfer and Environmental Engineering GRCIJA, BRGM - Regional Geological Survey of Provence Alpes Cote-d'Azur FRANCIJA, Research Centre Bistra Ptuj SLOVENIJA, Municipality of Ragusa ITALIJA, UAB Universitat Autonoma de Barcelona, Chemical Engineering Department ŠPANIJA. Vsi partnerji bodo delovali z skupnim ciljem olajšati obcinam in javnosti uporabo metod za zmanjšanje odpadkov.

Projekt Zero Waste stremi k razvoju integriranega zero-waste management sistema z namenom maksimizacije virov in energije in zmanjšanja kolicine odpadkov, ki koncajo na odlagališcih, lociti kolicino materialov in virov z namenom ponovne uporabe in njihovo vkljucitvijo v sheme in procese recikliranja, ki delujejo kot pogonske sile ekonomske aktivnosti in vzdrzljivega razvoja regij. Na ta nacin bi bil projekt lahko naravno integriran v MED prostor Axe 2 za varovanje okolja in promocijo vzdrzljivega teritorialnega razvoja.

Vkljucitev iniciativ Pay as You Throw (PAYT) in implementacije ravnanja z bio odpadkiv (domace in skupno kompostiranje) kot pomemben del realizacije projekta, vkljucuje vpletenost skupine nosilcev interesov iz lokalnih in drzavnih ustanov. Senzibilizacija  in informacijske kampanje bodo promovirale aplikacijo zero waste strategij splošni javnosti.
Partnerji imajo pomembne izkušnje pri ravnanju z odpadki in nabiranje know-how na skupnem podrocju je velik plus za skupen cilj, saj bo prenosljiv model zgrajen prilagodljivo regijam v razlicnem stanju ekonomskega razvoja. Meddrzavna vrednost projekta in še posebej kapitalizacija najboljših praks bo pomagalo obcinam vkljuciti in uporabiti stvarna orodja ravnanja z odpadki. To je usmerjeno k podpori boljše kvalitete zivljenja lokalnega prebivalstva.

Projektne aktivnosti so razdeljene na 5 komponent – Komunikacija, Management, Zero Waste strategije in aplikacije, Izmenjava izkušenj, in Razvoj regionalnih politik.

Komponenta 1 »Komunikacija« vsebuje sledece:
. Izdelava prirocnika korporativne identitete, vkljucujoci graficni diagram, ki vsebuje šablono za projektni material, tako da vsi partnerji uporabljajo enako šablono in da ima projekt svojo edinstveno vizualno podobo (logo, pisemska glava,  ppt predstavitveni modeli, propagandna podpora).

. Izdelava in vzdrzevanje projektne vecjezicne spletne strani, ki bo vsebovala informacije o projektnih aktivnostih in rezultatih, o parterstvu, o politikah, o legalnem okvirju in novicah o ravnanju z odpadki na evropskem nivoju.

. Propagandne kampanje – namenjeno splošni javnosti, regionalnim in lokalnim oblastem in specificnim nosilcem interesov in oblikovalcem politik. Vkljucuje:

  1. izdelava in razpršitev 12.000 brošur in 2.000 posterjev na vkljuceno drzavo
  2. izdelava 3 skupnih elektronskih biltenov, ki bodo distribuirani po vsej Evropi do nosilcev interesov, oblikovalcem politik in regijskim in lokalnim oblastem
  3. organizacija 14 novinarskih konferenc
  4. izdelava in objava vsaj 25 sporocil za javnost, ki bodo objavljena v splošnih in specificnih revijah in casopisih
  5. objava dveh specializiranih revij

. Organizacija 23 informativnih dnevov (6 v Grciji, 2 v Španiji, 5 v Italiji in 5 v Franciji) za drzavljane in ucence na eni strani in na drugi strani za delavce zaposlene v javnih ustanovah z tematicnimi delavnicami, razstavami in aktivnostmi vezane na prakse in politike ravnanja z odpadki.

Donosi te komponente vkljucujejo: 1 prirocnik korporativne identitete in 1 spletna stran projekta, 60.000 brošur, 10.000 posterjev, 3 bilteni, 14 novinarskih konferenc, 25 sporocil za javnost, 2 publikaciji, 23 informativnih dnevov in zadevna dokumentacija.

Komponenta Management vsebuje naslednje aktivnosti:

. Administrativni in financni management projekta, in koordinacija partnerstva.
. Naknadno in vrednotenje

Donosi, ki bodo izdelani znotraj te komponente so: notranji pravilnik, 6 progresivnih porocil, 1 vzajemen intranet, 7 notranjih evaluacijskih porocil, 1 zunanje evaluacijsko porocilo.

Komponenta 3 Zero Waste strategije in aplikacije vsebuje naslednje 2 fazi:

. Pregled in analiza Zero Waste sistemov, kjer bo vrednotenje metod ravnanja z odpadki opravljeno s strani obcin skozi sestavo vprašalnikov, ki bodo razviti od vseh partnerjev pod koordinacijo ERS, spremljajoc skupne metodologije in pristopa. Analiza vprašalnikov bo dala pregled situacije v sodelujocih drzavah in bo vodila k redigiranju skupnega porocila o metodah ravnanja z odpadki na meddrzavnem nivoju, vkljucno PAYT sistem, recikliranje in druge zero waste metode.
. Ravnanje z bio odpadki je pilotna aplikacija projekta. Pilotna aplikacija kompostiranja bio odpadkov bo potekala v vsaj 70 gospodinjstvih in 5 obcinah v vseh sodelujocih drzavah razen v Španiji (skupno 1400 gospodinjstev).

Donosi te kompononte vkljucujejo: 1 parterski sestanek v Franciji, 1 vprašalnik o metodah ravnanja z odpadki, 1 skupno porocilo o analizi Zero Waste sistemov, 25 študij o implementaciji pripomocka za kompostiranje za bio odpadke gospodinjstev, 25 porocil o ocenitvi pilotnih aplikacij, 1 koordinacijski sestanek v Italiji

Komponenta 4 »Izmenjava izkušenj« vkljucuje naslednje faze:

. Meddrzavna SWOT analiza o konceptih ravnanja z odpadki – kompilacija najboljših in najslabših praks od vseh partnerjev o konceptih ravnanja z odpadki v svoji drzavi (listi dejstev), ki bodo zgrupirane v  inventarje.
. Delavnice o Zero Waste metodah – vsaka drzava bo organizirala delavnico na drzavnem nivoju o implementaciji metod in tehnik ravnanja z odpadki o izkušnjah vsake drzave. Lokalne, regionalne in drzavne oblasti bodo povabljene, kot tudi nosilci interesov, oblikovalci politik in privatna društva, ki se ukvarjajo z managementom odpadkov. Vse delavnice naj se pricnejo pred Mednarodno delavnico, ki bo leta 2011.

Donosi te komponente vkljucujejo: 1 meddrzavna SWOT analiza o konceptih ravnanja z odpadki, 5 drzavnih inventarjev o najboljših in najslabših praksah ravnanja z odpadki, 1 koordinacijski sestanek v Španiji, dokumentacija in rezultati delavnic, 1 skupna meddrzavna resolucija o aplikaciji Zero Waste.

Komponenta 5 »Razvoj regionalnih politik« je razdeljena na naslednje faze:
. Implementacija procedur alternativnih shem ravnanja z odpadki v obcinah
. Razvoj orodij regionalnih politik – izdelava vseobsegajocega prirocnika o implementaciji procedure alternativnih shemah ravnanja z odpadki, izdelava interaktivnega podpornega orodja za odlocanje ki bo uporabljen s strani katerekoli evropske obcine, da izbere bolj primerno in ucinkovito metodo za ciljno-orientirano obcinsko ravnanje z odpadki, prilagodljivo za vse EU drzave.
. Vpletenost in prenos know-how obcinskim  usluzbencem in oblikovalcem politik – organizacija dvodnevnih seminarjev za obcine vsake regije z namenom vkljucitve obcinskih usluzbencev in oblikovalcev politik v proceduro alternativnega ravnanja z odpadki in za prenos know how o implementaciji zero waste metod. Nadalje, obcinski usluzbenci bodo izurjeni da ponudijo podporo gospodinjstvom, vpletenim v domaco kompostiranje bio odpadkov in pri uporabi integriranega podpornega orodja za odlocanje.

Donosi te komponente vkljucujejo: 25 dokumentov o lokalni implementaciji procedur alternativnih shem ravnanja z odpadki, 25 prakticnih smernic za implementacijo alternativnih shem ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju, 1 koordinacjski sestanek v Sloveniji, 1 vseobsegajoc prirocnik o implemenatacijski proceduri alternativnega ravnanja z odpadki, 1 interaktivno podporno orodje za odlocanje, 1 meddrzavni sestanek v Atenah (Grcija), 1 meddrzavna delavnica v Atenah in 6 seminarjev za vkljucitev in prenos know how za obcinske usluzbence in oblikovalce politik.

 


PREDSTAVITEV MED PROGRAMA

MED program je meddrzaven program evropskega teritorialnega sodelovanja.

Financiran je s strani Evropske unije kot inštrument njene regionalne politike in njenega novega programskega obdobja.

Nadaljuje tradicijo evropskih programov za sodelovanje (prej imenovano Interreg). Vmešcen je znotraj cilja »Evropsko teritorialno sodelovanje« za obdobje 2007-2013. Z proracunom vecjim od 250 milijard evrov, program pokriva obalne in mediteranske regije devetih drzav clanic EU. Partnerstvo je povecano z sodelovanjem mediteranskih drzav, ki so kandidatke ali potencialne kandidatke za vstop v Evropsko unijo.

Glavne prioritete programa so:

- Izboljšati kompetencnost podrocja na nacin, ki zagotavlja rast in zaposljivost za naslednje generacije (Lizbonska strategija).

- Promovirati teritorialno kohezijo in varovanje okolja, glede na logiko vzdrzljivega razvoja (Goteborška strategija).

Program MED je definiral specificne prioritete, primerne prostorne in izvedbene strukture, še posebej Skupni tehnicni sekretariat (JTS). V vsaki drzavi clanici, nacionalna koordinacija predstavlja ta program.

 


The site is under continuous construction

2009 © All Rights Reserved. Developed by MIT S.A.