Site Language:

Ελληνικά English Francaise

Italian Spanish Slovenian

PROJECTE RESIDUS ZERO:

Presentació

ZeroWaste Map

El projecte "Low Cost - Zero Waste Municipality" amb les sigles "ZERO WASTE" és un dels 50 projectes aprovats en la primera convocatòria del programa MED 2007-2013. S’estableix en l’Acció2 “Protecció del medi ambient i promoció d’un desenvolupament territorial sostenible”, Objectiu 2.1 “Protecció i millora del patrimoni i dels recursos naturals”.

L’associació del projecte es compon per 7 socis - Efxini Poli, Xarxa d’Autoritats Locals per al Desenvolupament Social, Cultural, Turístic, Ambiental i Agrícola, GRÈCIA (soci líder); Societat de Reciclatge Ecològic, GRÈCIA; Universitat Aristòtil de Tessalònica, Laboratori de Transferència de Calor i d’Enginyeria Ambiental, GRÈCIA; Municipi de Ragusa, ITÀLIA; UAB - Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d’Enginyeria Química, CATALUNYA,SPAIN; Centre de Recerca Científica Bistra Ptuj, ESLOVÈNIA; BRGM - Estudis Geològics Regionals de la Província dels Alps - Costa Blava, FRANÇA. Tots els socis treballen amb l’objectiu comú de facilitar als municipis i al públic en general l’aplicació de mètodes de reducció de residus.
El projecte ZERO WASTE té per objectiu desenvolupar un sistema de gestió integrat de residus zero per tal de maximitzar els recursos i l’energia i reduir la quantitat de residus que acaben en els abocadors, desviant la quantitat de materials i recursos per la seva  reutilització i per incloure’ls en sistemes de reciclatge i processos que actuen com a impulsors de l’activitat econòmica i el desenvolupament sostenible de les regions. D’aquesta manera, pot ser integrat en l’espai MED Acció 2 per a la protecció del medi ambient i la promoció d’un desenvolupament territorial sostenible.
La inclusió d’iniciatives de pagament per generació (PAYT - “Pay As You Throw”) i l’aplicació de la gestió de residus orgànics (compostatge de residus domèstics) són una part important de la realització del projecte, incloent la participació dels grups d’interès, de les institucions locals i nacionals. Les campanyes de sensibilització i informació promouran l’aplicació d’estratègies de residus zero al públic en general.
Els socis tenen una àmplia experiència en la gestió de residus i en recollir els seus coneixements tècnics en un mateix terreny i això és de gran benefici per a l’objectiu comú d’un model transferible que es construirà adaptable a regions de diferent estat de desenvolupament econòmic. El valor transnacional del projecte i, específicament, la capitalització de les millors pràctiques ajudaran als municipis a incloure i aplicar les eines de gestió de residus en les seves polítiques locals. Aquest té com a objectiu donar suport a una millor qualitat de vida de la població local.       
Les activitats del projecte es divideixen en 5 components – Comunicació; Gestió del projecte; Estratègies i Aplicacions de Residus Zero; Intercanvi d’Experiències; i Desenvolupament de Polítiques Regionals.

El component 1 "Comunicació" que inclou:
. La creació d’un manual d’identitat corporativa, incloent una gràfica que contingui una plantilla per als materials del projecte, així tots els socis utilitzen la mateixa plantilla i el projecte té una única imatge visual (logotip, capçalera, models de presentació ppt, suports de publicitat).
. La creació i el manteniment d’una pàgina web multilingüe del projecte que contingui informació sobre les activitats i els resultats del projecte, l’associació, les polítiques, el marc jurídic i les novetats en gestió de residus a nivell europeu.
. Una campanya de publicitat dirigida al públic en general, a les autoritats locals i regionals, a les parts interessades i als responsables polítics. Aquesta inclou:
a) la producció i difusió de 12.000 fullets i 2.000 pòsters per cada país involucrat.
b) la producció de 3 butlletins electrònics comuns per ser distribuïts arreu d’Europa a les parts interessades, els responsables polítics i les autoritats locals i regionals.
c) l’organització de 14 conferències de premsa.
d) la producció i publicació de, com a mínim, 25 comunicats de premsa per ser publicats en revistes generals i específiques i diaris.
e) la publicació en 2 revistes especialitzades.
. L’organització de 23 jornades informatives (Info Days) (6 a Grècia, 2 a Espanya, 5 a Itàlia, 5 a Eslovènia i 5 a França) per a ciutadans i alumnes, per una banda, i pel personal que treballa a les institucions públiques, per l’altra banda, amb tallers temàtics, exposicions i activitats sobre pràctiques i polítiques de gestió de residus.
Els resultats d’aquest Component inclouen: 1 manual d’identitat corporativa i 1 pàgina web del projecte, 60.000 fullets, 10.000 pòsters, 3 butlletins de notícies, 14 conferències de premsa, 25 comunicats de premsa, 2 publicacions, 23 Info Days i documentació relativa.

El component 2 “Gestió” inclou les següents activitats:
. La gestió administrativa i financera del projecte i la coordinació de l’associació.
. El seguiment i l’avaluació.
Els resultats que han de ser produïts per aquest component són: 1 document intern de regles, 6 informes de progrés, 1 Intranet interactiu, 7 informes d’avaluació interna i 1 informe d’avaluació externa.

El component 3 “Estratègies i Aplicacions de Residus Zero” inclou les 2 fases següents:
. L’anàlisi i l’estudi de sistemes de residus zero com a avaluació dels mètodes de gestió de residus dels propis municipis a través de qüestionaris desenvolupats per tots els socis, sota la coordinació d’ERS (Societat de Reciclatge Ecològic) seguint una metodologia i enfocament comuns. L’anàlisi d’aquests qüestionaris oferirà una visió global de la situació en els països participants i donarà lloc a la redacció d’un informe comú sobre els mètodes de gestió de residus a escala transnacional, inclòs el sistema PAYT, el reciclatge i altres mètodes de residus zero.
. La gestió dels residus orgànics és l’aplicació pilot del projecte. Les aplicacions pilot de compostatge de residus orgànics s’executaran en, com a mínim, 70 llars en 5 municipis de cada país (1750 llars en total), excepte Catalunya.
Els resultats d’aquest component són: 1 reunió de l’associació a França, 1 qüestionari de mètodes de gestió de residus, 1 informe comú de l’anàlisi de sistemes de residus zero, 23 estudis sobre la implementació d’una instal·lació de compostatge pels residus orgànics domèstics, 23 informes sobre l’avaluació de les aplicacions pilot i 1 reunió de coordinació a Itàlia.

El component 4 “Intercanvi d’Experiències” inclou les fases següents:
. L’anàlisi DAFO transnacional de conceptes de gestió de residus - recollida de les millors i pitjors pràctiques per part de tots els socis en conceptes de gestió de residus al seu país (fitxes) que s’agrupen en els inventaris.
. Tallers de mètodes de residus zero - cada país haurà d’organitzar un taller a nivell nacional sobre l’aplicació de mètodes i tècniques de gestió de residus segons l’experiència de cada país. Les autoritats locals, regionals i nacionals seran convidades, així com les parts interessades, els responsables polítics i les entitats privades que s’ocupen de la gestió dels residus. Tots els tallers han de tenir lloc abans del taller internacional que es celebrarà el 2011.
Els resultats d’aquest component són: 1 anàlisi FODA transnacional de conceptes de gestió de residus, 5 inventaris nacionals de les millors i pitjors pràctiques de gestió de residus, 1 reunió de coordinació a Espanya,  documentació i resultats dels tallers i 1 resolució transnacional comuna de l’aplicació de residus zero.

El component 5 “Desenvolupament de Polítiques Regionals” està dividit en les següents fases:
. El procediment d’execució de sistemes alternatius de gestió de residus en els municipis.
. El desenvolupament d’eines de política regional - desenvolupament d’un manual general sobre el procediment d’implementació de sistemes alternatius de gestió de residus, la creació d’una eina interactiva de suport per a la presa de decisions per ser utilitzada per qualsevol municipi europeu per escollir el mètode més adequat i eficient per assolir l’objectiu sobre gestió de residus dels municipis, adaptable a tots els països de la UE.
. La participació i la transferència de coneixements tècnics als treballadors municipals i als responsables polítics - organització de 2 dies de seminaris per als municipis de cada regió per tal d’involucrar als treballadors municipals i als responsables polítics en el procediment de gestió alternatiu de residus i per transferir els coneixements tècnics sobre l’aplicació de mètodes de residus zero. A més, els treballadors municipals seran formats per donar suport a les llars que participin en el compostatge casolà i per utilitzar l’eina integrada de suport per a la presa de decisions.
Els resultats d’aquest component són: 23 documents sobre els procediments d’implementació local dels sistemes alternatius de gestió de residus, 23 directrius pràctiques per a la implementació de sistemes alternatius de gestió de residus a nivell local, 1 reunió de coordinació a Eslovènia, 1 manual general sobre el procediment d’implementació de gestió alternatiu de residus, 1 eina interactiva de suport per a la presa de decisions, 1 reunió transnacional a Atenes (Grècia), 1 taller transnacional a Atenes i 6 seminaris per a la participació i la transferència de coneixements tècnics a treballadors municipals i responsables polítics.

 


PRESENTACIÓ PROGRAMA MED

El programa MED és un programa transnacional de la cooperació territorial europea.
Està fiançat per la Unió Europea com a instrument de la seva política regional i del seu nou període de programació.
Continua la tradició dels programes europeus per a la cooperació (anteriorment anomenat Interreg). Es porta a terme dins de l’objectiu «Cooperació territorial europea» del període 2007-2013. Amb un pressupost de més de 250 bilions d’euros, el programa cobreix les regions costaneres i mediterrànies de 9 Estats Membres de la UE. L’associació s’ampliarà amb la participació dels països mediterranis que són candidats o potencials candidats de la Unió Europea.
Les prioritats principals del programa són:

- Millorar la competitivitat de la zona d’una manera que garanteixi el creixement i l’ocupació per a les generacions futures (estratègia de Lisboa).
- Promoure la cohesió territorial i la protecció del medi ambient, d’acord a la lògica del desenvolupament sostenible (estratègia de Göteborg).

El programa MED ha definit també prioritats específiques, un espai apte i estructures d’aplicació, especialment el Secretariat Tècnic Conjunt (STC). En cada Estat Membre, una coordinació nacional representa el programa.

 


The site is under continuous construction

2009 © All Rights Reserved. Developed by MIT S.A.