Site Language:

Ελληνικά English Francaise

Italian Spanish Slovenian

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
Μαμάη 3 - 10440 Αθήνα
Tηλ: 210-82.24.481, Fax: 210-82.28.795
e-mail: info@ecorec.gr Web site: www.ecorec.gr

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ασχολείται από το 1990 με τα θέματα της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, της βιώσιμης διαχείρισης των στερεών και άλλων αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας και της προώθησης της βιωσιμότητας σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι στόχοι

Μείωση και περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων

Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων & ενέργειας

Οργάνωση και υποστήριξη προγραμμάτων μείωσης, αξιοποίησης & ανακύκλωσης αποβλήτων

Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση πολιτών

Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση

Αναπτυξιακή βοήθεια για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και φυσικών πόρων

Τα μέλη

Περιβαλλοντολόγοι, Εκπαιδευτικοί, Μηχανικοί, Ερευνητές κ.α., οι περισσότεροι με ειδικές σπουδές και ειδικότητες σχετικές με τις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και γενικότερα ευαισθητοποιημένοι πολίτες.

Η Διοίκηση

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης διοικείται από 3μελή επιτροπή: Πρόεδρο, Διαχειριστή και Ταμία.

Υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων

Πρόγραμμα LIFE Environment:
«Ας Ξεκινήσουμε την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων στις Μεσογειακές Χώρες»
Πρόγραμμα LIFE Environment:
«Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ελλάδα»

Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ:
«Κριτική Στάση των νέων απέναντι στην κατανάλωση»

Τοπικές Πρωτοβουλίες Προώθησης της Απασχόλησης σε περιοχές ή και τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ανεργίας

Πρόγραμμα ADAPT:
«Προσωπικό διαχείρισης και αναβάθμισης ακτών- BEACH STAFF»

Πρόγραμμα LIFE Τρίτες Χώρες:
«Ανακύκλωση Οικιακών Απορριμμάτων στην Κύπρο»

Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Ανακύκλωσης

Από το 1990 έως το 1994 η Ο.Ε.Α. υλοποίησε πρότυπο πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης με τη λειτουργία του «ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ». Αυτό το πρόγραμμα ανακύκλωσης ήταν το πρώτο μέχρι τότε που απευθυνόταν στο ευρύ κοινό του λεκανοπεδίου της Αθήνας για να συλλέξει χαρτί και αλουμίνιο. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν και ευαισθητοποιήθηκαν περισσότεροι από 100.000 πολίτες. Με το πρόγραμμα αυτό αποκτήθηκε στην πράξη πολύτιμη εμπειρία, αφού διαπιστώθηκαν και αντιμετωπίσθηκαν όλα τα προβλήματα οργάνωσης και υλοποίησης ανάλογων προγραμμάτων.

Επιστημονική Δραστηριότητα

Συμμετοχή σε Συνέδρια—Ημερίδες
Εκπρόσωποι της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης έχουν συμμετάσχει ως ομιλητές σε δεκάδες συνέδρια, ημερίδες ή σεμινάρια.

Επεξεργασία αφιερωμάτων στο περιοδικό ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Σε κάθε τεύχος του περιοδικού περιλαμβάνεται ένα αφιέρωμα για μια θεματική ενότητα που σχετίζεται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και των φυσικών πόρων. Τα αφιερώματα αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα έρευνας της Ο.Ε.Α.

Τεκμηρίωση πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων
Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωση συμβάλει στην τεκμηρίωση πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων στο εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ συνεργάζεται με φορείς και δίκτυα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με αντικείμενο τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων.

Προγράμματα & Δράσεις Ενημέρωσης

Εκστρατείες ενημέρωσης πανελλαδικής κλίμακας
Από το 1994 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες εκστρατείες ενημέρωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και των ακτών, ιδιαίτερα για τον περιορισμό της ρύπανσης από απορρίμματα. Γεωγραφικά καλύφθηκαν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδος. Στις εκστρατείες ενημέρωσης συμμετείχαν περισσότεροι από 450.000 πολίτες. Το 1995 πραγματοποιήθηκε εκστρατεία σε 17 πόλεις με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση, με την υποστήριξη του ΤΗΕ BODY SHOP.

Συνεργασία με δήμους και νομαρχίες σε προγράμματα ενημέρωσης

Συγκεκριμένα προγράμματα ενημέρωσης που χρηματοδοτήθηκαν από τις Νομαρχίες Κεφαλλονιάς, Σάμου, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας και πολλές άλλες συνεργασίες (ημερίδες, ενημερώσεις σε σχολεία, εκδηλώσεις) με διάφορους Δήμους της Χώρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Δήμοι: Αθηναίων, Χαλανδρίου, Πάτρας, Λάρισας, Χαλκίδας, Αιγίου, Ηρακλείου, Χανίων, Κεφαλλονιάς, Ιθάκης, Βόλου, Κοζάνης, Ρόδου κ.α.

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ενημέρωσης

Η Ο.Ε.Α. υλοποίησε το 1993 πρόγραμμα ενημέρωσης στο πλαίσιο προγράμματος για την "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Αποκορώνου, Χανίων" (Παν/μιο Αιγαίου - WWF Eλλάς - Χρηματοδότηση XI Γεν. Δ/νση Ε.Ε.). Επίσης, συμμετείχε (1998-1999) σε συνεργασία με άλλους εταίρους από Ελλάδα, Γερμανία και Δανία, στο διακρατικό πρόγραμμα ADAPT, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Εργασίας. Το πρόγραμμα στόχευε στην ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων και ειδικότερα για την Ελλάδα στην εκπαίδευση προσωπικού συγκεκριμένων δήμων για την προστασία, αναβάθμιση και καθαρισμό παράκτιων περιοχών.

Διοργάνωση / συμμετοχή σε εκδηλώσεις

Κάθε χρόνο οργανώνονται από την Ο.Ε.Α. ή συμμετέχουν εκπρόσωποί της σε αρκετές εκδηλώσεις

Παραγωγή τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ

Η Ο.Ε.Α. παρήγαγε 30λεπτο ντοκιμαντέρ με θέμα «Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων» στα πλαίσια του σχετικού προγράμματος LIFE Env. Σε συνεργασία με την ΕΤ1 έγινε παραγωγή 30λεπτου ντοκιμαντέρ, με τίτλο: «Ο Κύκλος των Χαμένων Υλικών», στο οποίο η Ο.Ε.Α. είχε την πλήρη ευθύνη για το επιστημονικό μέρος, τα κείμενα και το περιεχόμενο. Επίσης, με χρηματοδότηση της Διαδημοτικής Επιχείρησης Κεφαλλονιάς γυρίστηκε 25λεπτο ντοκιμαντέρ για την προστασία του περιβάλλοντος της Κεφαλλονιάς.

Συνεργασία με Ο.Τ.Α., ιδιωτικούς φορείς κ.α

Με όλους σχεδόν τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που εκπονούν ή υλοποιούν κάποια προγράμματα ανακύκλωσης στις περιοχές τους έχει υπάρξει συνεργασία - συμβουλευτική υπηρεσία - για την ενίσχυση των προγραμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Δήμοι Χανίων, Βόλου, Κοζάνης, Τρικάλων, Π. Ψυχικού, Καλαμάτας, Ιωαννίνων, Χαλκίδας, Ελευσίνας, Ν. Σμύρνης, Αγ. Δημητρίου, ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., ο ΟΤΑ Μείζονος Θεσ/νικης, κ.α..
Η Ο.Ε.Α. έχει συνεργασθεί με τον ελληνικό Υαλουργικό Σύνδεσμο, την Ελληνική Εταιρεία Αλουμινίου, το Σωματείο Εμπόρων Παλαιού Χάρτου, και πολλές ιδιωτικές εταιρίες, γραφεία, τράπεζες, πρεσβείες, υπηρεσίες κ.λπ. για την προώθηση της ανακύκλωσης.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί παρουσιάσεις με ειδικό εποπτικό υλικό περιβαλλοντικού περιεχομένου (σλάιντς και διαφάνειες) σε περισσότερα από 3.500 σχολεία και 500.000 μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων. Οι συνεργάτες της Ο.Ε.Α. έχουν συστηματική και στενή συνεργασία με υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε πολλούς νομούς και σχολεία της χώρας. Επίσης, η Ο.Ε.Α. με τη πολυετή εμπειρία της έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση πολλών εκπαιδευτικών ημερίδων, εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών δρώμενων.

Οι Συναντήσεις με την Ανακύκλωση

Το 1992 διοργανώθηκε η πρώτη “Συνάντηση με την Ανακύκλωση” στο Άλσος Ν. Σμύρνης, σε συνεργασία με τον Δήμο Ν. Σμύρνης. Σε αυτή συμμετείχαν πολλά σχολεία που παρακολούθησαν το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Ο.Ε.Α. τη σχολική χρονιά 1991-92. Αντίστοιχα, το 1992 η "Συνάντηση με την Ανακύκλωση" πραγματοποιήθηκε στη Ρεματιά του Χαλανδρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χαλανδρίου. Στις δύο πρώτες "Συναντήσεις με την Ανακύκλωση" τα σχολεία που συμμετείχαν παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους σχετικά με τα σκουπίδια και την ανακύκλωση με κατασκευές από "άχρηστα υλικά", κείμενα, θέατρο, μουσική, χορευτικά, φωτογραφίες, ζωγραφική, δράσεις - happening κ.λπ. Το 1994 η "Συνάντηση με την Ανακύκλωση" έγινε σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκδοτών και Βιβλιοπωλών Αθήνας, στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Τις επόμενες δύο χρονιές η "Συνάντηση με την Ανακύκλωση" έγινε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Το 1995 η Συνάντηση περιελάμβανε διαγωνισμό ζωγραφικής και κατασκευών από "άχρηστα" υλικά και το 1996 διαγωνισμό κόμικς με θέμα τη μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παν. Αιγαίου—ΕΠΕΑΚ

Η Ο.Ε.Α. Συνεργάζεται συστηματικά με σχολεία, ως εξωτερικός συνεργάτης στα πλαίσια των Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Σ.Π.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε προγράμματα και δράσεις σχετικές με τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων.

Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης και Αξιοποίησης Α.Ε. Και αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών με στόχο να συμμετάσχουν ενεργά οι ίδιοι αλλά να παρακινήσουν και τους γονείς και φίλους του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών που πραγματοποιείται στους Δήμους τους. Μέχρι τις αρχές του 2006, παρακολούθησαν ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης όλα σχεδόν τα σχολεία των Δήμων Μελισσίων, Κηφισιάς, Ν. Ψυχικού, Αμαρουσίου, Πεύκης, Βριλησσίων, Λυκόβρυσης, Χαλάνδρι, Φιλοθέη, Νέας Ερυθραίας, και Κοιν. Άνοιξης. Συνολικά το πρόγραμμα παρακολούθησαν περίπου 14500 παιδιά, 600 εκπαιδευτικοί ενώ υπολογίζεται ότι το μήνυμα της ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας έφθασε σε περίπου 26.500 γονείς και συγγενείς των μαθητών.

Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης στο Δήμο Πάρου

Η Ο.Ε.Α. ενημέρωσε τους μαθητές όλων των ηλικιών, γονείς και εκπαιδευτικούς με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους πάνω στα θέματα της βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων με αφορμή το νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου Πάρου για υλικά όπως το χαρτί, το πλαστικό και το αλουμίνιο. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 23 σχολεία, 2198 μαθητές και 150 εκπαιδευτικοί.

Συνεργασία στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης

Η Ο.Ε.Α. έχει συνεργασθεί μέχρι σήμερα με δεκάδες ιδιωτικά, δημοτικά και νομαρχιακά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για την υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων σχετικά με την κατάρτιση άνεργων (κυρίως πτυχιούχων) σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση. Επίσης, έχει συνεργασθεί για την πρακτική εξάσκηση καταρτιζόμενων σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 10 σχετικά προγράμματα.

Στα πλαίσια των παραπάνω προγραμμάτων παρέχεται από μέλη της Ο.Ε.Α. σχετικό εκπαιδευτικό έργο. Περισσότερες από 2500 ώρες διδασκαλίας έχουν πραγματοποιηθεί από μέλη της Ο.Ε.Α. μόνο μέσα στην περίοδο 1999-2004.
Στα πλαίσια των προγραμμάτων κατάρτισης η Ο.Ε.Α. παρέχει τις δυνατότητες για επαγγελματική εμπειρία σε καταρτιζόμενους σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Προώθηση της Οικιακής Κομποστοποίησης

Πρόγραμμα GRUNDTVIG «Ωριμάζοντας με το Κομπόστ»

«Κομπόστ από Σκουπίδια! Πρωτοβουλία Νέων στο σχολείο και το σπίτι

Οικιακή Κομποστοποίηση στην Κοινότητα Άνοιξης

Εθελοντισμός και Οικιακή Κομποστοποίηση στην Ελευσίνα

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

Η Ο.Ε.Α. έχει πραγματοποιήσει πρότυπη μελέτη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, μείωση και ανακύκλωση τους, για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καρπενησίου. Έχει εκπονήσει προμελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας για πρόγραμμα ανακύκλωσης στο Δήμο Ζωγράφου. Επίσης, η Ο.Ε.Α. έχει συμβάλει με προτάσεις της στην οργάνωση προγραμμάτων σε δήμους. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σε επίπεδο νομού, ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες μελέτες σε επίπεδο δήμων, όπως αυτή του Καρπενησίου. Με την ψήφιση του νόμου 2939 και την επισημοποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού, οι Ο.Τ.Α. πρέπει να επεξεργαστούν και να υλοποιήσουν σχέδια εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων.


Προετοιμασία—Παρακολούθηση εφαρμογής της Νομοθεσίας

Η Ο.Ε.Α. συμμετείχε στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ για την επεξεργασία νομοσχεδίου για την «Εναλλακτική Διαχείριση Των Απορριμμάτων Συσκευασίας και άλλων προϊόντων» και την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τη σχετική Οδηγία 62/94 της Ε.Ε. Στο νόμο 2939 που ψηφίστηκε στις 6-8-2001 υιοθετήθηκαν πολλές από τις προτάσεις της Ο.Ε.Α.. Εκπρόσωπος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης συμμετέχει, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, στην 17μελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (Ε.Π.Ε.Δ.) Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, όπως προβλέπει ο νόμος 2939.

Αναπτυξιακή Συνεργασία

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης υλοποίησε το 2001-2002 το πρόγραμμα Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC-ΥΠΕΧΩΔΕ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ» με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Στο πρόγραμμα προτάθηκε στρατηγικός σχεδιασμός για τις μεγάλες παραλιακές πόλεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και παρουσιάστηκε σχέδιο για την εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και προγραμμάτων ανακύκλωσης με βάση την Ευρωπαϊκή πολιτική για τα στερεά απόβλητα. Στο πρόγραμμα παρουσιάστηκαν στοιχεία και από τα ελληνικά νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Ρόδος, Λήμνος και Κάρπαθος, τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να συνεργαστούν στο μέλλον με τις απέναντι πόλεις της Τουρκίας για το κοινό όφελος.

Παράλληλα, έγινε καταγραφή των υπαρχουσών συστημάτων διάθεσης αποβλήτων καθώς και των προγραμμάτων ανακύκλωσης και ανάκτησης που υπάρχουν στην περιοχή του προγράμματος. Το πρόγραμμα βασίστηκε σε στοιχεία που συνέλεξε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης σε συνεργασία με την Cevco, την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής Μαρμαρά (UMMR) και το Πανεπιστήμιο Sabanci για το πρόγραμμα Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC-ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός βασίστηκε στην υπάρχουσα Τούρκικη νομοθεσία, στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων και στον Ελληνικό Εθνικό Σχεδιασμό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Διεθνής Συνεργασία

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης είναι μέλος και συνεργάζεται με ευρωπαϊκά δίκτυα, όπως το Association of Regions and Cities for Recycling (Α.R.C.C.), το European Waste Club, το Community Recycling Network (C.R.N.), το Rre-use Network, στo European Advisory Board, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo DaVinci με τίτλο “Recy Occupation” κα. Είναι μέλος της επιστημονικής ένωσης Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και του ερευνητικού Δικτύου Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών.
Σε μεσογειακό επίπεδο συνεργάζεται με Ο.Τ.Α., όπως η Τουρκική Ένωση Δήμων της περιοχής του Μαρμαρά (U.M.M.R.), ο φορέας ανακύκλωσης στην Τουρκία Cevco κ.α.


Εκδόσεις

Τριμηνιαίο περιοδικό «Σκουπίδια και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»
Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 56 τεύχη με αφιερώματα όπως: χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, κομποστοποίηση, επικίνδυνα υλικά στο σπίτι, βιώσιμη διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την διαχείριση αποβλήτων, εθνική στρατηγική για τη διαχείριση αποβλήτων, η ανακύκλωση σε διάφορες χώρες, εκπαίδευση για την ανακύκλωση, Ολυμπιακοί Αγώνες και διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση αποβλήτων στην Τουρκία, θάλασσα και απόβλητα κα

Ειδική εφημερίδα «ΧΑΡΤΙ και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»
Εκδόθηκαν συνολικά 4 τεύχη σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εμπόρων Παλαιού Χάρτου

Βιβλία
Με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς εκδόθηκε Οδηγός Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για καθηγητές και δασκάλους "Απορίες για Απορρίμματα".
Με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση - WWF Ελλάς εκδόθηκε βιβλίο για την Μείωση των Απορριμμάτων "Μείωση Απορριμμάτων: Μια στρατηγική για το παρόν και το μέλλον"

 

           

The site is under continuous construction

2009 © All Rights Reserved. Developed by MIT S.A.